برچسب: کتاب‌مقدس


گذری بر کتاب اعمال رسولان


مشاهدۀ این امر که کتابهای مختلف کتاب‌مقدس با چه قدرت و شفافیتی مکاشفۀ خدا را اعلام می‌کنند کار دشواری نیست. اما وقتی پیشینۀ نویسندگان کتاب‌مقدس، جهانی که در آن زندگی می‌کردند، سبک زندگی، و هدفشان را بررسی می‌کنیم، شناخت و درکمان از بخشهای مختلف کلام خدا بسیار عمیقتر می‌گردد. در این مجموعه، به بررسی پنجمین بیشتر بخوانید


پادشاهی، عهدها، و کانُن عهدعتیق


مجموعه کتابهای عهدعتیق کلام مطلق و مکاشفۀ الهی خدا می‌باشد. دوم تیموتائوس ۳:‏۱۶-‏۱۷ می‌فرماید «تمامی کتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.» از این‌رو، بر ما واجب است که کلام خدا بیشتر بخوانید


مطالعۀ کتاب‌مقدس


چه بسا چندان خوشایند نباشد که مطالعه و بررسی کتاب‌مقدس فقط منحصر به متخصصان و پژوهشگران باشد و ما صرفاً خوانندۀ کتابها و آثار آنها باشیم. خواست کاتلین نیلسون این است که همۀ مسیحیان، اندیشمندانه و با امانت و وفاداری، به مطالعۀ کتاب‌مقدس مشغول باشند. او به ما می‌گوید که چگونه به این آرزو دست بیشتر بخوانید


شرح کتاب‌مقدس در ۱۶ آیه


۱۶ آیۀ مهم یک ماجرای اصلی این کتاب بر ۱۶ آیۀ مهم از کتاب‌مقدس تمرکز می‌نماید. در توضیح خط اصلی رویدادهای کتاب‌مقدس، این ۱۶ آیه نقطۀ عطف به حساب می‌آیند. این آیات به ما یاری می‌رسانند تا از نقشۀ شگفت‌انگیز خدا در نجات و رستگاری قومش آگاه شویم، و شاهد باشیم که از کتاب پیدایش بیشتر بخوانید


باور کلام خدا بی‌چون و چرا


آیا می‌توانیم کاملاً به کتاب‌مقدس اعتماد کنیم؟ آیا کتاب‌مقدس برای زندگیهای بغرنج و پیچیدۀ ما بسنده است؟ آیا واقعاً می‌توانیم پی ببریم که کتاب‌مقدس چه تعلیمی می‌دهد؟ کوین دی‌یانگ نویسنده‌ای که به خاطر نگارش کتابهایش جایزه‌های متعددی کسب نموده است، با هوش و ذکاوت سرشار، با ذهنی شفاف، و با زبانی ساده و قابل فهم بیشتر بخوانید


کلمه جسم گردید


دانلود پی‌دی‌اف

یوحنا ۱:‏۱-‏۱۸ در ابتدا، کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه‌چیز به واسطۀ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را بیشتر بخوانید


چیزهای شگفت‌انگیز از کلامت


دانلود پی‌دی‌اف

مزمور ۱۱۹:‏۱۸ چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم. نیاز شدید ما به روشنگریِ خدا این آیه گویای سه نکته است: ۱) در کلام خدا، چیزهای شگفت‌انگیزی وجود دارد؛ ۲) بدون یاری و مدد خدا از اعلا هیچ‌کس قادر نیست واقعیت این چیزهای شگفت‌انگیز را مشاهده کند؛ ۳) بنابراین، وقتی کتاب‌مقدس را می‌خوانیم، بیشتر بخوانید


چشمانم را بگشا تا ببینم


دانلود پی‌دی‌اف

مزمور ۱۱۹:‏۱۷-‏۲۴ به بندۀ خود احسان بنما تا زنده شوم و کلام تو را حفظ نمایم. چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم. من در زمینِ غریب هستم. اوامر خود را از من مخفی مدار. جان من شکسته می‌شود از اشتیاق داوریهای تو در هر وقت. متکبران ملعون را توبیخ نمودی که بیشتر بخوانید