برچسب: پی بردن به ارادۀ خدا


ارادۀ خدا چیست و چگونه به آن پی ببریم؟


دانلود پی‌دی‌اف

«لهذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می‌کنم که بدنهای خود را قربانی زندۀ مقدس پسندیدۀ خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگیِ ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که ارادۀ نیکوی پسندیدۀ کامل خدا چیست.» منظور رسالۀ رومیان ۱۲:‏۱-‏۲ بیشتر بخوانید