برچسب: مدیریت و سرپرستی کلیسا


نُه نشانۀ یک کلیسای سالم


در روزهایی که برای ارزیابی یک کلیسا بیشتر به ظاهر توجه می‌شود، بسیار حیاتی است که بدانیم چطور سلامت واقعی آن را بسنجیم. نشانه‌های ظاهری معیارهای مناسبی برای ارزیابی نیستند. در این کتاب، مارک دِوِر معیارهای کتاب‌مقدس را برای تشخیص سلامت کلیسا مطرح می‌کند. این معیارها به ظاهر کلیسا در نظر دنیا اشاره نمی‌کنند، بلکه بیشتر بخوانید


کلیسای تندرست چیست؟


کلیسای ایده‌آل چیست، و چگونه می‌توانید ایده‌آل بودنش را تشخیص دهید؟کلیسای تندرست با سایر کلیساها چه تفاوتی دارد؟ پرسش مهم‌تر این است که کلیسای تندرست، به ویژه در جامعه، چگونه متفاوت عمل می‌کند؟ بیشترمان در پاسخ به این پرسشها تردید داریم، هرچند که احتمالاً پیش‌فرض‌هایی در این رابطه در ذهنمان وجود دارند. با مطالعۀ این بیشتر بخوانید


عضویت کلیسا


چرا باید به عضویت کلیسا درآییم؟عضویت در کلیسا امری مهم در زندگی مسیحی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. اما آنچه امروزه شایع است دوری کردن از جلسات کلیسایی و بی‌علاقگی و حتی ترس از متعهد بودن به کلیسا می‌باشد.جاناتان لی‌مَن به طور واضح و روشن مفهوم عضویت کلیسا و دلایل اهمیت آن را تو بیشتر بخوانید


جلوه‌های شکوهمند خداوند


«یکی از مهم‌ترین مسایلی که امروزه کلیساهای محلی با آن رو‌به‌رو هستند، مقولۀ رهبری کلیسا می‌باشد. اگرچه در رابطه با کارآیی و ویژگی رهبران کتابهای فراوانی موجود است، اما در خصوص نقشها، مسوولیتها، و اقتدار شبانان و رهبران کلیسا هنوز هم با سردرگمی و بی‌برنامگی دسته و پنجه نرم می‌کنیم. این آشفتگی و نابسامانی به بیشتر بخوانید