برچسب: سقوط انسان


انجیل چیست؟


در بحبوحۀ فرهنگ مسیحی حاکم بر این عصر که در رابطه با پایه‌های اصلی ایمان ما دچار آشفتگی و سردرگمیِ بی‌حد و حصر است، گِرِگ گیلبرت تصویری از انجیل به ما ارائه می‌دهد که برای ایمانداران تصویری واضح و روشن است، و برای کسانی که هنوز ایمان نیاورده‌اند، تصویری قانع‌کننده می‌باشد. «انجیل چیست؟» کتابی صلیب‌محور بیشتر بخوانید


نافرمانی مهلک آدم و اطاعت پیروزمند مسیح


دانلود پی‌دی‌اف

رومیان ۵:‏۱۲-‏۲۱ لهذا همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناهْ موت و به این‌گونه موت بر همۀ مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می‌بود، لکن گناه محسوب نمی‌شود در جایی که شریعت نیست، بلکه از آدم تا موسی موت بیشتر بخوانید