برچسب: تعلیم کاذب


موعظۀ انجیل کامیابی: فریبنده و مرگبار


دانلود پی‌دی‌اف

وقتی دربارۀ کلیساهایی مطالعه می‌کنم که انجیل کامیابی را موعظه می‌کنند، واکنشم چیزی جز این نخواهد بود: «اگر مسیحی نمی‌بودم، هرگز نمی‌خواستم مسیحی گردم.» به عبارتی، اگر پیغام عیسی این است، ممنون، نمی‌خواهم. اینکه مردم را به انگیزۀ ثروتمند شدن جذب مسیح نماییم هم فریبنده است و هم مرگبار. موعظۀ انجیل کامیابی فریبنده است، چرا بیشتر بخوانید