برچسب: الهیات عمومی


باورهای مسیحی


این کتاب خوانا و شیوا، که به بررسی بیست باور اساسی ایمان مسیحی می‌پردازد، چکیده‌ای است از کتاب «الهیات نظام‌مند» به قلم وِین گورودم که جایزه‌ای را هم از آنِ خود نموده و مورد تحسین و تقدیر بسیاری از شبانان و معلمان الهیات قرار گرفته است. گورودم و پسرش، اِلیوت، خلاصه‌ای از حقایق اساسی الهیات بیشتر بخوانید


انجیل خدا


رسالۀ رومیان در لحظه‌های حساس و سرنوشت‌سازِ تاریخ کلیسا نقش مهم و حیاتی به عهده داشته است و در اعصار و دورانهای گوناگون بر رهبران کلیسا بسیار تأثیرگذار بوده است. اما مسیحیان معمولی نیز تا به امروز با خواندن رسالۀ رومیان زندگی‌هایشان بسیار تغییر نموده و دگرگون گشته است. چرا چنین است؟ چون پولس شرح بیشتر بخوانید


مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید


در قرنهای گذشته، مجموعه‌های پرسش و پاسخ در کلیساها منبعی برای تعلیم آموزه‌های اساسی و زیربنایی مسیحی به شمار می‌آمدند. در دنیای امروز که عقاید و باورها تغییر جهت داده‌اند، نیاز به وجود این روش عمومیِ یادگیری حقیقت کتاب‌مقدس، که به شکل پرسش و پاسخ صورت می‌گیرد، بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌گردد.مجموعه پرسش بیشتر بخوانید


شرح کتاب‌مقدس در ۱۶ آیه


۱۶ آیۀ مهم یک ماجرای اصلی این کتاب بر ۱۶ آیۀ مهم از کتاب‌مقدس تمرکز می‌نماید. در توضیح خط اصلی رویدادهای کتاب‌مقدس، این ۱۶ آیه نقطۀ عطف به حساب می‌آیند. این آیات به ما یاری می‌رسانند تا از نقشۀ شگفت‌انگیز خدا در نجات و رستگاری قومش آگاه شویم، و شاهد باشیم که از کتاب پیدایش بیشتر بخوانید


اعتقادنامۀ سازمان خدمات مسیحی «لیگِنی‌یِر» در رابطه با آموزۀ «مسیح‌شناسی»


دانلود پی‌دی‌اف

کلمه جسم گردید اعتقادنامۀ سازمان خدمات مسیحی «لیگِنی‌یِر» در رابطه با آموزۀ «مسیح‌شناسی» پاسخ هر سوالی که در رابطه با هویت مطرح است، در مسیح یافت می‌شود. هویت ما مسیحیان با استعدادها و پیش‌زمینۀ ما تعریف نمی‌شود. اگرچه همۀ اینها در جایگاه خود مهم می‌باشند، اما هویت ما با این واقعیت تعریف می‌گردد که ما بیشتر بخوانید


خبر خوش خدا دربارۀ پسرش


دانلود پی‌دی‌اف

رومیان ۱:‏۱-‏۴ پولس، غلام عیسی مسیح و رسولِ خوانده‌شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا، که سابقاً وعدۀ آن را داده بود، به وساطت انبیای خود در کُتب مقدسه، دربارۀ پسر خود که به حسب جسم از نسل داوود متولد شد و به حسب روح قدوسیت، پسر خدا به قوت معروف گردید، از قیامت مردگان، بیشتر بخوانید


چیزهای شگفت‌انگیز از کلامت


دانلود پی‌دی‌اف

مزمور ۱۱۹:‏۱۸ چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم. نیاز شدید ما به روشنگریِ خدا این آیه گویای سه نکته است: ۱) در کلام خدا، چیزهای شگفت‌انگیزی وجود دارد؛ ۲) بدون یاری و مدد خدا از اعلا هیچ‌کس قادر نیست واقعیت این چیزهای شگفت‌انگیز را مشاهده کند؛ ۳) بنابراین، وقتی کتاب‌مقدس را می‌خوانیم، بیشتر بخوانید


خشنودی خدا در پسرش


دانلود پی‌دی‌اف

متی ۵:۱۷ این است پسر حبیب من که از وی خشنودم. دیدن شدن است در واقع، چندین آیه در کتاب‌مقدس مرا بر آن داشت تا به موعظۀ این مجموعه بپردازم که به طور خاص می‌توانم از رسالۀ دوم قرنتیان ۱۸:۳ نام ببرم. لیکن همۀ ما چون با چهرۀ بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از بیشتر بخوانید


کلمه جسم گردید


پاسخ هر سوالی که در رابطه با هویت مطرح است، در مسیح یافت می‌شود. هویت ما مسیحیان با استعدادها و پیش‌زمینۀ ما تعریف نمی‌شود. اگرچه همۀ اینها در جایگاه خود مهم می‌باشند، اما هویت ما با این واقعیت تعریف می‌گردد که ما به واسطۀ ایمان، در مسیح هستیم؛ و از این‌رو، خلقتی تازه می‌باشیم (دوم بیشتر بخوانید