صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

خبر خوش خدا دربارۀ پسرش

او متولد شد. کاری که باید به انجام می‌رساند، یعنی مأموریتی که به عهده داشت، مستلزم آن بود که همراه با ذات الهی‌اش ذات انسانی هم به خود بگیرد. خدا یک انسان را برنگزید تا او را پسر خود سازد، بلکه اراده نمود تا پسر یگانه و ابدی خویش را انسان سازد

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع