صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

شهامت: آیا طالب او هستیم؟

اگر خدا بر کل جهان هستی حاکمیت مطلق دارد و آنچه در این جهان هستی وجود دارد برای به انجام رساندن اهداف و مقاصدش به کار می‌گیرد، پس اصلاً چرا باید دعا کنم؟

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع