صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

چگونه همسایۀ مسلمانمان را محبت نماییم؟

ما جانمان را می‌نهیم تا عیسی را بدیشان بشناسانیم. اگر به او ایمان آورند، آن‌گاه، خدا را می‌شناسند و دوست می‌دارند و حرمت می‌نهند. ولی، اگر ایمان نیاورند، او را نشناخته‌اند و حرمت ننهاده‌اند و دوست نداشته‌اند. عیسی سنگ محک است.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع