صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

از قبل شناخته شده، از پیش معین گشته، به شباهت مسیح درآمده

اگر شما جزو خوانده‌شدگان هستید و خدا را دوست دارید، همه‌چیز با هم برای خیریت شما در کار است، چرا که همان‌طور که آیۀ ۲۹ می‌فرماید خدا پیش از بنای عالم (افسسیان ۱:‏۴؛ دوم تیموتائوس ۱:‏۹؛ اول پطرس ۱:‏۲۰؛ مکاشفه۱۳:‏۸؛ ۱۷:‏۸) شما را شناخته و برگزیده و محبت نموده است.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع