صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

تکلیف کسانی که هرگز دربارۀ عیسی نمی‌شنوند چه می‌شود؟

هیچ انسان معصوم و بی‌گناهی وجود ندارد. آنها به این دلیل باید پیغام انجیل را بشنوند که گناهکارند. نه فقط آنها بلکه همۀ ما گناهکاریم. ما به انجیل محتاجیم، چون گناهکاریم. اگر سوال شما این است که تکلیف آن آفریقایی چه می‌شود که هرگز پیغام انجیل را نمی‌شنود؟ پاسخ من این است که او حتماً به بهشت می‌رود، چون احتیاجی ندارد گناهانش بخشیده شود. مشکل این است که چنین شخصی اصلاً وجود ندارد. چنین زنی اصلاً وجود ندارد. چنین انسانی اصلاً وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع