صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

فخر نمودن فقط در صلیب

فقط در صلیب عیسی مسیح فخر نمایید. این باوری منحصر به فرد، هدفی منحصر به فرد و شور و اشتیاقی منحصر به فرد است. فقط در صلیب فخر کنید. واژۀ «فخر» می‌تواند «به وجد آمدن» یا «شادی نمودن» ترجمه شود. فقط در صلیب مسیح به وجد بیایید. فقط در صلیب مسیح شادی نمایید.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع