صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

خوانده‌شده برای رنج و زحمت و وجد و شادی: تا هدف از زحمات مسیح را به انجام رسانیم

شادترین انسانهای دنیا کسانی هستند که بر این حقیقت واقفند که سرّ مسیح در ایشان و آن امید جلال عطش قلبی‌شان را سیراب می‌نماید و ایشان را آزاد می‌سازد تا با رنج و عذابی که متحمل می‌شوند رنج و عذاب مسیح را به دنیا نشان دهند.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع