صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

پیروزیِ انجیل در آسمان جدید و زمین جدید

نیکوییِ نهاییِ انجیل، که انجیل را خبر خوش می‌سازد و بدون آن هیچ‌یک از این هدایای دیگر خبر خوش نخواهند بود، خودِ خدا است. ما در جلال پسر مصلوب و رستاخیزیافته‌اش خدا را می‌بینیم و به خاطر زیباییِ بی‌پایان خدا از او لذت می‌بریم و به خاطر ارزش بی‌پایانش او را عزیز می‌شماریم و از آن سبب که به تصویر پسرش تبدیل یافته‌ایم او را بازتاب می‌دهیم.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع