صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

در جستجوی شادی! ثمرۀ جستجو: مسیح!

کتاب‌مقدس به شاد بودن حکم می‌کند، زیرا این فقط شادی ما نیست که در مخاطره است، بلکه جلال خدا و حرمت و آوازۀ خدا در خطر است. اگر در خدا شاد نباشیم، اگر خدا گنجینۀ ما و سُرورِ ما و خرسندیِ ما نباشد، او بی‌حرمت می‌گردد، جلالش خوار و خفیف شمرده می‌شود و آوازه‌اش لکه‌دار می‌شود.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع