صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

وقف دعا باشید

دعا کردن فقط به هنگام بحرانها و دشواریهای زندگی «وقف دعا بودن» به حساب نمی‌آید. دعا به هنگام صرف غذا یک قاعده است، اما آیا با نصیحت پولس به کلیسا که «در دعا مواظب باشید» همخوانی دارد؟ و چه بسا که دعای کوتاه و مختصر پیش از خواب نیز «وقف دعا بودن» به حساب نمی‌آید.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع