صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

عیسی پایانِ انحصارگراییِ قومی و نژادی است

عیسی پایانِ انحصارگراییِ قومی و نژادی است. او می‌فرماید: «به من بنگرید. از من بیاموزید. من آمده‌ام تا مردمان را از هر قوم و نژاد، نه فقط از یک یا چند قوم، نجات بخشم. وای بر شما که قاصر مانده‌اید و نمی‌بینید که خدا در عدالت و رحمتش غیرت دارد تا از جمیع مردمان ملکوتی را از کاهنان و دوستانش بنیان نهد.»

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع