صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

انجام خدمات بشارتی، آن هنگام که از دست دادن جان سود است

به نظر می‌رسد این در تار و پود فرهنگِ ما، که فرهنگی مصرف‌کننده است، تنیده شده که می‌خواهیم به سوی آسایش، به سوی امنیت، به سوی رفاه، به سوی ایمنی گام برداریم و از هر گونه فشار، سختی، و خطر دور باشیم. اما باید دقیقاً برعکس باشد! «هر که خواهد از عقب من آید صلیب خود را برداشته جان سپارد!»

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع