صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

خوانده‌شده برای رنج و زحمت و وجد و شادی: جهت قدوسیت و امید

شاید خدا به آن طریقی که ما تصور می‌کنیم خدمتمان را پربار و کارآمد نسازد. پولس در زندانی شدن‌ها، در کتک خوردن‌ها، در هنگامی که کشتی‌اش تا آستانۀ غرق شدن پیش رفت و در زمانی که برنامه‌ریزی‌هایش در هم می‌ریخت باید بارها و بارها با عملکرد خدا که برایش غریب بود کنار می‌آمد.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع