صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

خشنودی خدا در پسرش

انجیل متّى ۵:۱۷ این است پسر حبیب من، که از وی خشنودم.

دیدن، شدن است
در واقع، چندین آیه در کتاب‌مقدس، مرا بر آن داشت تا به موعظۀ این مجموعه بپردازم؛ که به طور خاص، می‌توانم از رسالۀ دوم قرنتیان ۱۸:۳ نام ببرم.
لیکن همۀ ما چون با چهرۀ بی‌نقاب، جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا جلال، به همان صورت متبدل می‌شویم؛ چنان که از خداوند که روح است.

من معتقدم این آیه، یکی از طریقهایی است که به ما می‌آموزد تا چگونه با نگریستن به جلال مسیح، به تدریج، تغییر کرده و به شباهت او درآییم. «همۀ ما چون با چهرۀ بی‌نقاب، جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، به همان صورت متبدل می‌شویم.» با چشم دوختن به جلال خداوند، و او را در منظر خود داشتن است، که می‌توان بیشتر و بیشتر به شباهت خداوند درآمد.
بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع