صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

اطمینان: آیا به او اعتماد می‌کنیم؟

وقتی از خدا درخواستی داریم، در پاسخ، او همواره روح‌القدس را عطا می‌کند. وقتی از خدا تسلی می‌خواهیم، او آن تسلی‌دهنده را به ما عطا می‌کند. وقتی از خدا هدایت می‌خواهیم، او آن هادی را به ما عطا می‌کند. وقتی جویای حقیقت هستیم، او به ما آن کسی را عطا می‌کند که کل حقیقت را به ما می‌آموزد. وقتی از خدا حکمت می‌خواهیم، او روح حکمت را به ما عطا می‌کند. وقتی از خدا قدرت و قوت می‌خواهیم، او روح قوت را به ما عطا می‌کند. او با بخشیدن روح‌القدس به ما همه‌چیز می‌دهد.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع